Aqua home  Chúng Tôi

Để hiểu hơn về nơi bạn đến

                  MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KARMA STAY 

SƠ LƯỢC HÌNH ẢNH

Em tên Soda và Trà Sửa

Hoa Dửa

Chú thích cho ảnh

nhóm khách đã đến Aqua Home